Informace o ochraně osobních údajů v advokátní kanceláři Mareš

Základní informace

Advokát Mgr. Jiří Mareš, se sídlem Opletalova 921/6, Praha 1, nové Město, IČ: 06976417,  (dále jen „AK“) informuje o způsobu aplikace Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení”) a to ve smyslu jeho ustanovení čl. 13 a následujících. AK informuje, že vůči osobním údajům zpracovávaným při poskytování právních služeb vystupuje v postavení správce těchto osobních údajů.

AK především připomíná, že advokát i všichni zaměstnanci AK jsou vázáni mlčenlivostí o jakékoliv informaci, kterou získali v souvislosti s poskytováním právní služby. Tato mlčenlivost mimo jiné znamená, že jakákoliv informace související s poskytováním právní služby nesmí být bez souhlasu klienta sdělena komukoliv mimo AK

Naše činnost spočívá v poskytování právních služeb a služeb s tím spojených. Abychom tyto služby mohli poskytovat, potřebujeme získat některé Vaše osobní údaje. Obvykle se jedná o osobní údaje potřebné pro uzavření smlouvy o právní službě, nebo poskytnutí plné moci k zastupování. Tedy zejména se jedná o Vaše jméno a příjmení, datum narození, bydliště, e-mail, telefonní číslo.

Často však pro poskytnutí našich právních služeb budeme potřebovat další údaje, například rodné číslo v případech návrhu vkladu do katastru nemovitostí. Dále je možné, že během poskytování služeb získáme i další údaje, které jsou potřebné pro poskytování právní služby. Informace obsahující osobní údaje jiných subjektů osobních údajů (osobní údaje svědků, protistrany) jsou zpracovávány v rozsahu potřebném pro poskytovanou právní službu (právní rozbor, žaloba, exekuce atd.) Rozsah zpracovávaných osobních údajů tedy bude vždy trochu jiný v závislosti na tom, jakou věc k nám přijdete vyřešit. Může dojít i ke zpracování zvláštních kategorií osobních údajů.

V případě postupu dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen “AML”) budeme zpracovávat všechna jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození a pohlaví, dále místo narození, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství; jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a identifikační číslo osoby.

Základním účelem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje, je poskytování právních služeb a služeb souvisejících. Právním titulem zpracování (důvodem) je splnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení). V některých případech je nám zpracování Vašich osobních údajů uloženo zákonem (např. plnění zákonných povinností v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu). Může dojít ke zpracování na základě našeho oprávněného zájmu, nebo pro obhajobu našich právních nároků. V případě využití titulu “oprávněný zájem” zpracováváme vždy balanční test.

Advokát je také povinnou osobou podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a dle tohoto zákona je povinen provádět opatření podle tohoto zákona a dalších předpisů, mimo jiné provádět identifikaci a kontrolu klienta. Za tímto účelem je povinen shromažďovat a uchovávat osobní údaje klienta a pořizovat kopie dokladů, z nichž tyto údaje ověřil.

Kopie dokladů také v některých případech zpracováváme s Vaším souhlasem při úředním ověřování podpisů.

Pokud nám Vaše osobní údaje neposkytnete, může se stát, že Vám nebudeme z důvodu nedostatku informací schopni naše služby poskytnout.

Vaše osobní údaje předáváme pouze v odůvodněných případech. Především dochází k předání externí účetní společnosti, která pro Vás vystavuje faktury. Může také dojít k předání osobních údajů, které nám ukládá zákon (v oblasti poskytování právních služeb se však jedná o výjimečné případy). Předání vždy podléhá přísným technickým a organizačním opatřením, tam, kde je to třeba, využíváme zpracovatelské smlouvy.

V případě, že jsou údaje předány do třetích zemí, vždy je využito dostatečných záruk pro předávání. 

Doba uchování Vašich osobních údajů se může lišit případ od případu. Osobní údaje budeme nepochybně zpracovávat po dobu poskytování našich služeb, tedy po dobu trvání smlouvy o právní službě. Doba uchovávání klientského spisu, tj. včetně osobních údajů v něm uvedených, je stanovena ve stavovských advokátních předpisech a činí pět let ode dne, kdy bylo ukončeno poskytování právních služeb. Délku zpracování však mohou ovlivnit i další jednotlivé právní předpisy, například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a spisové službě a zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Osobní údaje si rovněž ponecháme pro případnou obhajobu našich právních závazků a řešení sporů.

Mohou se na nás rovněž vztahovat právní, smluvní nebo podobné závazky uchovávat různá data. Například zákony upravující povinné uchovávání dat, vládní nařízení uchovávat data související s vyšetřováním nebo data, která je nutné uchovávat pro účely soudního sporu. V takovém případě budeme osobní údaje uchovávat po tuto dobu.

Dle AML budeme zpracovávat osobní údaje po dobu 10 let po uskutečnění obchodu mimo obchodní vztah nebo ukončení obchodního vztahu.

Pokud jste nás kontaktovali v rámci kontaktního formuláře na našich webových stránkách, budeme zpracovávat údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a případné údaje obsažené v samotném dotazu.

Právním důvodem pro zpracování těchto údajů je plnění smlouvy. Po vyřízení dotazu budou Vaše osobní údaje vymazány do 2 měsíců. Pokud však následně dojde k poskytování dalších právních služeb, ponecháme si tyto údaje pro účely poskytování právních služeb.

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda o Vás osobní údaje (ne)zpracováváme, případně jakými prostředky a jaká jsou vaše práva, která můžete vůči konkrétním osobním údajům realizovat. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je vždy bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů, o jejíž výši Vás budeme dopředu informovat.

Právo na opravu znamená, že nás můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje. Musí být ale splněny další podmínky, například osobní údaje musíme smazat pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, odvoláte svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů a zároveň neexistují žádné další právní důvody pro jejich zpracování, vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, zpracování je protiprávní nebo ukládá nám to zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, nesmíme Vaše osobní údaje zpracovávat. V mezidobí však u nás Vaše osobní údaje budou uloženy.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu. Po vyhodnocení Vaší námitky osobní údaje buď smažeme nebo budeme pokračovat v jejich zpracování, pokud vyhodnotíme Vaši námitku jako nedůvodnou. O všem Vás budeme vždy informovat.

Právo na přenositelnost znamená, že máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jsou zpracovávány automatizovaně a na základě souhlasu nebo smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci.

 

Na naši činnost taktéž dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě Vaší nespokojenosti podat stížnost. Více se dozvíte na internetových stránkách úřadu (WWW.UOOU.CZ).

Kontaktujte nás!

V případě, že byste se chtěli zeptat na cokoli týkající se ochrany Vašich osobních údajů, nebo byste chtěli realizovat Vaše práva, kontaktujte nás pomocí našeho kontaktního formuláře (také níže na této stránce), do předmětu vepište “GDPR”.

 

Účinnost této informace

Verze: 1.0

Tyto zásady jsou účinné od 14.10.2020.

Prosíme, abyste se pravidelně seznamovali s aktuálními Informacemi o zpracování Vašich osobních údajů, jelikož může dojít k jejich aktualizaci.

translate
Kopírovat není možné.