Informace o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML) v advokátní kanceláři Mareš

Základní informace

Advokát Mgr. Jiří Mareš, se sídlem Opletalova 921/6, Praha 1, nové Město, IČO: 069 76 417,  (dále jen „AK“) informuje o povinnostech podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “AML”).

Advokát je povinnou osobou podle zákona AML, mimo jiné povinen provádět identifikaci a kontrolu klienta v zákonem daných případech. Za tímto účelem je povinen shromažďovat a uchovávat osobní údaje klienta a pořizovat kopie dokladů, z nichž tyto údaje ověřil.

Všechna jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození a pohlaví, dále místo narození, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství; jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a identifikační číslo osoby.

Advokát je povinnou osobou podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a dle tohoto zákona je povinen provádět opatření podle tohoto zákona a dalších předpisů, mimo jiné provádět identifikaci a kontrolu klienta. Za tímto účelem je povinen shromažďovat a uchovávat osobní údaje klienta a pořizovat kopie dokladů, z nichž tyto údaje ověřil.

Titulem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, tedy zákonná povinnost.

Pokud nám Vaše osobní údaje neposkytnete, může se stát, že Vám nebudeme z důvodu nemožnosti splnění zákonných povinností schopni naše služby poskytnout.

Dle AML budeme zpracovávat osobní údaje po dobu 10 let po uskutečnění obchodu mimo obchodní vztah nebo ukončení obchodního vztahu.

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda o Vás osobní údaje (ne)zpracováváme, případně jakými prostředky a jaká jsou vaše práva, která můžete vůči konkrétním osobním údajům realizovat. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je vždy bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů, o jejíž výši Vás budeme dopředu informovat.

Právo na opravu znamená, že nás můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje. Musí být ale splněny další podmínky, například osobní údaje musíme smazat pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, odvoláte svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů a zároveň neexistují žádné další právní důvody pro jejich zpracování, vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, zpracování je protiprávní nebo ukládá nám to zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, nesmíme Vaše osobní údaje zpracovávat. V mezidobí však u nás Vaše osobní údaje budou uloženy.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu. Po vyhodnocení Vaší námitky osobní údaje buď smažeme nebo budeme pokračovat v jejich zpracování, pokud vyhodnotíme Vaši námitku jako nedůvodnou. O všem Vás budeme vždy informovat.

Právo na přenositelnost znamená, že máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jsou zpracovávány automatizovaně a na základě souhlasu nebo smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci.

Na naši činnost týkající se zpracování osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě Vaší nespokojenosti podat stížnost. Více se dozvíte na internetových stránkách úřadu (WWW.UOOU.CZ).

Orgánem dozoru v případech AML  je Finanční analytický úřad a Česká advokátní komora.

Kontaktujte nás!

V případě, že byste se chtěli zeptat na cokoli týkající se AML, kontaktujte nás pomocí našeho kontaktního formuláře (také níže na této stránce), do předmětu vepište “AML”.

 

Účinnost této informace

Verze: 1.0

Tyto zásady jsou účinné od 22.07.2023.

Prosíme, abyste se pravidelně seznamovali s aktuálními Informacemi o AML, jelikož může dojít k jejich aktualizaci.

 

translate
Kopírovat není možné.